Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti EMP, s.r.o. transferom novej inovatívnej technológie do kovovýroby

Projekt je zameraný na transfer novej inovatívnej technológie do kovovýroby, čím bude spoločnosť EMP, s.r.o. môcť ponúkať vysokokvalitné výrobky, čo povedie k zvýšeniu jej konkurencieschopnosti. Táto skutočnosť sa odrazí v udržaní pôvodných, a zároveň vytvorení nových pracovných miest určených pre mladých ľudí.

 • názov a sídlo prijímateľa,
  EMP, s.r.o., M. R. Štefánika 3560/109, 010 01 Žilina
 • informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu,
  06/2014 - 06/2015
 • názov riadiaceho orgánu, OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast,
  Ministerstvo hospodárstva SR
 • odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu,
  www.mhsr.sk
 • výška poskytnutého príspevku, 
  189 970,- €

Kompletné podrobnosti o projekte Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti EMP, s.r.o. transferom novej inovatívnej technológie do kovovýroby. (formát docx, veľkosť 123 KB)

Fotodokumentácia: